As an Instructional Technology the Contribution of Geography Information Systems (GIS) to Social Studies Education and Teacher’s Attitudes Related to GIS-Bir Ö?retim Teknolojisi Olarak Co?rafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Sosyal Bilgiler Dersinin Ö?retimine

Nihat Simsek

Abstract


Araştırmanın amacı, ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin CBS teknolojisini bilip bilmediklerini biliyorlarsa, kullanıp kullanmadıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla Thomas R. Baker tarafından geliştirilen ve tarafımızda Türkçeye çevrilmiş olan bir tu tum anketi kullanılmıştır. Bu anketin güvenirlik (34 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanmış) çalışması yapılmış ve alfa güvenirlik katsayısı. 84 olarak tespit edilmiştir. Güvenirlik çalışması yapılan anket aynen kabul edilmek kaydıyla Türkiye’de değişik ok ullarda görev yapan toplam 84 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanmış ortaya çıkan sonuçlar SPSS 16.0 paket programında değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu araştırmada öğretmenlerin CBS’yi kullanma konusundaki tutumları; cinsiyet, kıdem, öğrenim durumları, eğitim öğretim yaptıkları sınıfların mevcutları, CBS ile ilgili herhangi bir kursa katılıp katılmama, uygulama yapıp yapmama, okullarında bilgisayar laboratuarı bulunup bulunmama gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin, CBS’ye yönelik tutumları ile okullarında bilgisayar laboratuarı bulunup bulunmaması arasında anlamlı bir fark tespit edilmiş, cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu, sınıf mevcudu, kurs alıp almama, uygulama yapıp yapmama değişkenleri ile tutumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Keywords


Sosyal Bilgiler,Öğretim Teknolojisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tutum

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: